گاتر پارکینگ

گاتر پارکینگ برای جمع آوری آبهای سطحی حاصل از شستشو یا باران در کف پارکینگ ساختمان ها کاربرد دارد. در صورتی که گاتر در وسط پارکینگ واقع شده باشد و یا در ابتدا یا انتهای رمپ ورودی پارکینگ قرار داشته باشد. نیاز به استفاده از گاترهای مخصوص پارکینگ با مقاومت وزنی بالا داریم. تا در اثر عبور اتومبیل دریچه ی این گاترها از جای خود خارج نشده و بدنه یا گریتینگ آسیب نبیند.


گاتر پارکینگ